خبرگزاری ایلنا

آکادمی پرورش اندام ایرانیاندسترنج

"گیلماز" با قدرت آمد.بنیانگذاراین سایت خبری- تحلیلی؛ مرحوم فرامرزدرخشنده آرزوهای بزرگی درعرصه اطلاع رسانی و روشنگری افکارعمومی داشت؛ او تحول گرا بود ومصمم بود انقلابی درخبرواطلاع رسانی برپا کند؛ به کشورش؛ نظام وانقلاب ومردم عشق می ورزید وتنویرافکار را بستری برای حرکت برای توسعه استان مازندران می دانست؛ او آگاهی بخشی به مخاطبان را گامی بزرگ برای همراهی مسئولان وکارگزاران می دانست؛ او عاشق سرزمین اش بود و"گیلماز" ماموریت داشته ودارد که تحول آفرین باشد.

گیلمازمخاطبانش به گستره ایران عزیزاست وچه قدر دشوارخواهد بود که دراین عرصه اطلاع رسانی دقیق وجامعی داشته باشیم! اما کمرهمت بسته ایم با افکارتازه؛ برنامه های جامع وتیمی متخصص ومتعهد به میدان بیاییم؛ قوی تروباانگیزه های فراوان و امید به الطاف الهی!

اطلاع رسانی خواهیم کرد؛ به حوزه های گوناگون سرخواهیم زد و تلاشمان براین است که ذره ای ازعرصه خبرغافل نباشیم اگرچه بسیاردشواراست! تحلیل ونقادی دلسوزانه براخبارخواهیم داشت؛ با هدف اصلاح ونه تخریب و...!

خبرتازه همچون خون تازه دراندام انسان است که به اوحیات وپویایی و تحرک و نشاط می بخشد وما با شما مخاطبان عزیزعهد می بندیم که درکمال بی طرفی ، اطلاع رسانی کنیم و به هیچ وجه حب وبغض دراطلاع رسانی نداشته باشیم!

اصلا و ابدا مدعی نیستیم که جامع  و کامل  و بی نقصیم  و قطعا پذیرای هرگونه نقد و پیشنهاد شما بزرگواران خواهیم بود.

"گیلماز" نفس تازه کرده و با قدرت به میدان سخت رقابت می آید واطمینان داریم صداقت ما رمزموفقیت این سایت خبری است؛ اگرچه متاسفانه بازارصداقت، ازرونق افتاده اما چشم امیدمان به نگاه های مهربانانه شماست
آخرین اخبار